Egyptian YouTuber

Birthday:
Birthplace: Alexandria, Egypt
Sign: Aquarius