Russian model

Birthday:
Birthplace: Gorky (now Nizhny Novgorod), Soviet Union
Sign: Pisces