Birthday:
Birthplace: Sydney, Australia
Sign: Virgo