Kenyan politician, 2nd President of Kenya

Birthday:
Birthplace: Sacho, Rift ValleyKenya Colony
Sign: Virgo