English soccer player

Birthday:
Birthplace: Tyldesley, United Kingdom
Sign: Virgo