South Korean actress

Birthday:
Birthplace: Seoul, South Korea
Sign: Leo