Egyptian footballer

Birthday:
Birthplace: Giza, Egypt
Sign: Scorpio