Russian-French model

Birthday:
Birthplace: Nizhny Novgorod, Soviet Union
Sign: Pisces