American TikTok star

Birthday:
Birthplace: Oshkosh, WI, United States
Sign: Leo