South Korean singer

Birthday:
Birthplace: Seoul, South Korea
Sign: Libra